Игри

Информация за страница Коли на лизинг

Ежедневно в редица държави по света хората купуват коли на лизинг. Този начин на покупко-продажби е изключително разпространен. Едно от ключовите му предимства се състои във възможността за разсрочено плащане, което е изгодно за лизингополучателите. Що се отнася до стойността на месечните вноски и продължителността на изплащане, това зависи напълно от условията в сключения между двете страни договор. Получателите на лизинг обаче не стават веднага пълноправни собственици на вещта, независимо дали е автомобил или някакъв друг уред. Това се случва едва след погасяването и на последната вноска по лизинга. Едновременно с това обаче по време на изплащането именно получателите са тези, които носят пълна отговорност за автомобила. Това включва както предпазването от пътнотранспортни произшествия, така също и плащане на всички данъци и текущи разходи. В случай на евентуално нанесени щети те са за сметка на получателите. По отношение на застраховката обаче те са напълно свободни и лизингодателите не могат да ги задължат да се застраховат в точно определена компания.

     За да се направи реална преценка дали клиентите могат да изплащат взетите от тях коли на лизинг, те трябва да попълнят анкетна карта за имуществено състояние. След това спрямо тях се извършва проверка в кредитния регистър на кредитната им история. Изисква се удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела срещу клиента и удостоверение за несъстоятелност. Последното се изисква в случаите, когато кандидатът за получаване на лизинг е представител на търговско юридическо лице. В срок от две седмици получателят на лизинг има право да се откаже от сключения между него и лизингодателя договор. Тези четиринадесет дни се считат от датата на подписване на договора без да се дължи някаква неустойка или пък обезщетение. Необходимо е при такава ситуация автомобилът да бъде върнат на собственика и да се заплатят съответните лихви. В договора за лизинг съществуват редица важни неща, които трябва да се проверят щателно и внимателно. Едно от тях е правото на употреба на колата извън рамките на страната. При това положение трябва да има пълномощно в писмен вид. Срокът на доставка на автомобила също трябва да фигурира на страниците на договора. В случай на неспазване на срока, получателят има право да развали сключения договор.

    По общите правила също така клиентът има право на съответните обезщетения. В случай на плащане на авансови вноски на лизингодателя, той е длъжен да ги изплати на клиента ако автомобилът не бъде доставен в рамките на посочения срок. Клиентът има право да изисква поправката на евентуално нанесени щети, ако колата му бъде доставена в неотговарящи изисквания от договора. Намаляването на цената или дори развалянето на договора също са неща, които клиентът има право да изисква. Ако лизингодателят поиска прекратяване на договора, той трябва да поеме разликите. В случай че прекратяването се извършва от страна на клиента, той трябва да влезе в ролята на обезщетител. Това не се налага единствено в случаите, когато в момента на прекратяването лихвеният процент не е фиксиран. Договорът за коли на лизинг не може да се прекрати и от двете страни с едностранно писмено предизвестие без да има неустойка.

Етикети:   Автомобили , Лизинг
eXTReMe Tracker